MORSE PROJECT:(arrai-for loop)

  
  int durtion []={200 (0 first element),200,200,600,600,600,200,200,200};
  */A quet ARRAY té elements al seu interior, però jo puc crear un array buit escribint "int duration [];" aixó el que fa és crear un espai a la memoria del ordinador anomenat durations que només acceptará valors sensers o integers (int) i que estará composat per més d'un valor, concretament una ARRAY o conjunt de valors. M'interessa a vegades creaarlo buit per omplirlo per després omlirlo per exemple amb els valors d'un sensor, als valors d'un Json local(Json que està ajotllat en el meu servidor)/*
  
  
  

  
  void setup (){
  

  Serial.beign((9600);
  

  for (int i =0, i < 9, i ++){
  */ bucle for es una forma inteligent per repetir les instruccions que volem n vegades /*
  
  
  Serial.println (duration (i));
  
  */Ho escribim a la consola si en javascrpt escribiem console.log, aquí en Arduino escribim la estrució equivalent serial.print si volem esccriure les variables, en linia continua o serial.println si volem que escrigui de una en una les variables una variable per linia, ln vol dir linia i print.ln impremieix lina a linia.Serial.print no afecta a Arduino, afecta a la consola del ordeinador del software Arduino. Serveix per veure com están funcionan les variables, em pot dir per exemple que una variable esta "undefined" o és "null", o en pot donar un valor correcte com per exemple per al sensor d'humiat delimitar un punt per dirr-li si ha de regar o no, posant Serial.println (sensorValue). En aquest cas " Serial.println (duration (i));" em donará a la consola un conjunt de variables anomenat ARRAY, concretament el nom d'aquest Array es duration, i em donará des del valor 0 al 8, perqué hem fet un cicle "for"./*
  
  */Bucle for és molt important a programació perquè estalvia escriure moltes vegades el mateix codi, concretament:
  
  for (int i =0, i < 9, i ++)
  Serial.println (duration (i));
  Aquestes dos linies són equivalent al següent:
  Serial.println (duration [0]);
  Serial.println (duration [1]);
  Serial.println (duration [2]); 
  Serial.println (duration [3]);
  Serial.println (duration [4]);
  Serial.println (duration [5]);
  Serial.println (duration [6]);
  Serial.println (duration [7]);
  Serial.println (duration [8]);  
 /*
  delay(1400);
  }
  void loop() {} 
  
 

 

 
  const int led Pin=13
  int durtion [] ={200 (0 first element),200,200,600,600,600,200,200,200};
   
  
  
  
  void setup(){  
  pinMode (ledPin,OUTPOT);
  }
  
  void flash(int delayPeriod){
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  delay (delayPeriod);
  digitalWrite(ledPin,LOW);
  delay(delayPeriod);
  }
  
  void loop (){
  for (int i =0, i < 9, i ++){
  
  
  
  */ bucle For: vol dir que s'escrigui/sèxecuti les vegades indicades (9)/*
  
  */ duration [i] significa: 
  duration [0]
  duration [1]
  duration [2]
  duration [3]
  duration [4]
  duration [5]
  duration [6]
  duration [7]
  duration [8]
  Que vol dir: 200, 2000 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200. Amb aquest numeros els cridem amb la funció flash, perquè la funció flash depén d'un parametre, el prametre es deia delayPeriod pero l'hem sustituit per l'ARRAY de duration./*
  {
  delay(1400);
  }