Welcome to my Website!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

L'objectiu es utilitzar una API de froma creativa, triant una API cualsevol, i generar gràfisc emprant Chart.js

Per accedir a un API puc fer-ho de moltes maneres, si utilitzo la biblioteca p5.js faré servir la instrucció loadJSON. Aquesta unció té com a parametres la url i una funció callback, per tant és loadJSON (url, callback); la url és la url on està situada la nostra JSON, que inclou si es necessari la nostra API kay o clau d'usuari per accedir. La funció callback conté unes vriables que són golbals que estan buites inicialment i que ara anme a omplir igulamnt-les als valors concrets de determiinades posicións del JSON, per exemple si vull accedir a una dada concreta podria ser: nomBaseDades.nomNode.nomSubnode i podira contenir un array, exemple usdafood.food[0].foodNutrient[0].nutrientName i aixó accedeix al primer nutrient de la primpera fruita del usdafood i ens dona el nom del primer nutrient. Vull accedir al 3r element a la unitat del 4rt nutrient: let nutrient3unit4 = usdafoods.foods[2].foodNutrient[3].unitName

Una altra estrategia que és més moderna i profesional és utilitzar la fetch API de javaScript, són unes instruccions com fetch(url), async i await que ens permeten que es carreguib el Json. Aquestes instruccions no funcionen en navegadors molt molt anitcs.

Si volem no escriure moltes vegades un codi hem de fer servir arrays i loops for. Hi han moltes formes diferents i solucions diferents amb auesta estrategia per exemple: hi han solucions amb for, for each, while, cases, etc...

Primer hem de crear une espai buit a la memoria que capiga un array : let nutrientNamen= []; aixó crea un espai a la memoria de lordinador que es diu nutrientName i que pot contenir molts numeros perquè és un array, aixó s'ha de fer al principi del codi si volem fer-ho com una variable o un arry global que afecti a tot el codi

Si sescric; let(i = 0;nutrientName.length, i ++ ) usdafoods.foods[0].nutrientName[i];

Here's how you can add an image:

Grafic exemple:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!